testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankası

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soruları ve Cevapları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soruları ve Cevapları

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.

B) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.

C) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.

D) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

Doğru Cevap : A

4.4734 sayılı Kanuna göre, teklif mektuplarında bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

B) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

C) Teklif edilen bedelin en az bir yıl süreyle geçerli olduğunun belirtilmesi.

D) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

Doğru Cevap : C

5. 4734 sayılı Kanuna göre İhale komisyonu tarafından, belgeleri eksik olduğu tespit edilen istekliler hakkında yapılacak işlem nedir? 

A) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

B) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

C) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, geçici teminatları gelir kaydedilir ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

D) İdarece belirlenen sürede eksik belgeleri tamamlamaları yazılı olarak istenir.

Doğru Cevap : A

6. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre, doğrudan temin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) ilan zorunlu değildir.

B) ihale komisyonu kurmak zorunludur

C) Teminat almak zorunlu değildir

D) Piyasada fiyat araştırması yapılır.

Doğru Cevap : B

7. 4734 sayılı Kanuna göre, sözleşmelerin düzenlenmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yüklenici ortak girişim ise, sözleşme hakim ortak ile ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

B) Bütün sözleşmelerin notere tescil ve onaylatılması zorunludur.

C) Sözleşmeler idare tarafından hazırlanır ve ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından imzalanır.

D) ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe notere tescil ve onaylatılması zorunlu değildir

Doğru Cevap : D

8. 4734 sayılı Kanuna göre ihale komisyonunun çalışma usulleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) ihale komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır

B) ihale işlem dosyası, ilan veya davet tarihinden sonra 3 gün içinde idare tarafından ihale komisyonuna verilir

C) Kararlarda çekimser kalan üye, oy ve kararlarından sorumlu değildir

D) Komisyon üyeleri oy ve kararlarının altını imzalamak, karara katılmayan üyeler ise ayrıca gerekçesini yazarak imzalamak zorundadır

Doğru Cevap : C

9. 4734 sayılı Kanuna göre yaklaşık maliyet hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yaklaşık maliyet KDV hariç olarak belirlenir

B) Yaklaşık maliyeti ihale komisyonu belirler

C) Yaklaşık maliyet fiyat araştırması yapılarak belirlenir

D) Teklifler açıldıktan sonra yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır

Doğru Cevap : B

10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere aşağıdakilerden hangisi katılabilir? 

A) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

B) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hüküm giyenler

C) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisinin hizmet sunucusu olan kardeşi

D) İhaleyi yapan idarenin ihale komisyon başkanının III. derece kayın hısımı

Doğru Cevap : D

11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kesinleşen ihale kararın bildirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İhale kararı ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılana bildirilir

B) Açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz

C) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan bir ihalede İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz

D) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır

Doğru Cevap : A

12. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İdareler yapılacak ihalelerde saydamlığı sağlamakla sorumludur

B) İdareler yapılacak ihalelerde gizliliği sağlamakla sorumludur

C) İdareler ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında sağlamakla sorumludur

D) Ödeneği bulunmayan işlerde ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye çıkılabilir

Doğru Cevap : D

13. Aşağıdaki ihalelerden hangisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılamaz? 

A) İdarenin teknik şartname hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı işi

B) İdarenin ihtiyacı için hizmet binası satın alma işi

C) İdarenin ihtiyacı için hizmet binası kiralama işi

D) İdarenin atıl durumdaki hizmet binasını kiraya verme işi

Doğru Cevap : D

14. 4734 sayılı Kanuna göre, ihale komisyonunun çalışma esasları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Oylamada eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu almış sayılır

B) İhale komisyonu eksiksiz toplanır

C) Başkan ve üyeler oy ve kararlarından sorumludur

D) Komisyona katılan başkan ve üyeler kararı imzalamak zorundadırlar

Doğru Cevap : A

15. 4734 sayılı Kanuna göre, iş ortaklıklarında ortakların sorumluluğu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Her ortak işin kendi ortaklık yüzdesi kadarından sorumludur

B) Her ortak işin kendi uzmanlık alanına giren kısmından sorumludur

C) Her ortak işin bütününün yapılmasından sorumludur

D) Her ortak idarenin belirlediği oranlarda sorumludur

Doğru Cevap : C

16. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye ne ad verilir? 

A) Danışman

B) İstekli

C) Tedarikçi

D) Yüklenici

Doğru Cevap : D

17.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir? 

A) Üç gün

B) Üç iş günü

C) Yedi gün

D) Yedi iş günü

Doğru Cevap : A

18. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale ilanlarında aşağıda belirtilen hususlardan hangisine yer verilmesi zorunlu değildir? 

A) İhaleye katılamayacak olanların listesi

B) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi

C) Teklif ve sözleşme türü

D) Tekliflerin geçerlilik süresi

Doğru Cevap : A

19. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir? 

A) Tedavüldeki Türk parası

B) Hisse senetleri

C) Özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri

Doğru Cevap : B

20.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilir.

B) Yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır.

C) Danışmanlık hizmeti sunanlar yaklaşık maliyeti açıklayamazlar.

D) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ihale işlem dosyasına konmaz.

Doğru Cevap : D

21. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? 

A) 7 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

Doğru Cevap : C

22. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilebilecek işlerden biri değildir? 

A) Temizlik hizmeti alımı

B) Bina yapım işi

C) Bina satışı

D) Taze sebze alımı

Doğru Cevap : D

23. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, idarenin ihtiyaçlarını doğrudan teminle karşılama yoluna gitmesi halinde yapmak zorunda olduğu işlemlerdendir? 

A) İlan yapmak

B) Teminat almak

C) Komisyon kurmak

D) Piyasada fiyat araştırması yapmak

Doğru Cevap : D

24. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli istekliler arasında yapılacak ihale usulünde ihaleye davet edilebilecek aday sayısı ile ihaleye teklif veren istekli sayısı sırasıyla en az kaç olmalıdır? 

A) Üç-iki

B) Üç-üç

C) Beş-iki

D) Beş-üç

Doğru Cevap : A

25.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale komisyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İhale komisyonları eksiksiz toplanır

B) Komisyon kararları oybirliği ile alınır

C) Kararlarda çekimser kalınamaz

D) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur

Doğru Cevap : B

26. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılamayacaklardan değildir? 

A) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

B) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi

C) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamakla, yürütmekle, sonuçlandırmakla ve onaylamakla görevli olanlar

D) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisinin üçüncü derece kayın hısımları

Doğru Cevap : D

27. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin ihale ilanlarında bulunma zorunluluğu yoktur? 

A) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri

B) Teklif ve sözleşme türü

C) Tekliflerin geçerlilik süresi

D) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi

Doğru Cevap : A

28. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihalelere katılmaktan yasaklama kararını verecek mercilerden değildir? 

A) İhaleyi yapan bakanlık

B) İlgili veya bağlı bulunulan bakanlık

C) Özel idarelerde İçişleri Bakanlığı

D) Belediyelerde Belediye Başkanı

Doğru Cevap : D

29.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesin Proje

B) Ön Proje

C) Uygulama Projesi

D) Röleve Projesi

Doğru Cevap : B

30. Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kanunda pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek haller arasında sayılmıştır? 

A) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı

B) Salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması zorunlu olan alımlar

C) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama alımları

D) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

Doğru Cevap : B

31.4734 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi idare tarafından kanun hükümlerine göre başkalarına hazırlattırılabilir? 

A) İhale dokümanı

B) İdari şartname

C) Teknik şartname

D) Sözleşme

Doğru Cevap : C

34. 4734 sayılı Kanunun uygulanmasında, idarelerce birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ihalenin ne zaman sonuçlandırılması esastır?

A) Yılın ilk üç ayında

B) Yılın ilk altı ayında

C) Yılın ilk dokuz ayında

D) Yılın son altı ayında

Doğru Cevap : C

33. 4734 sayılı Kanuna göre, ihale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronik kamu alımları platformu

B) Dinamik alım sistemi

C) Elektronik eksiltme

D) Çerçeve anlaşma

Doğru Cevap : B

34. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilecek olan ihaleye aşağıdakilerden hangisi katılabilir? 

A) İhale yetkilisi

B) İhale işlemlerini hazırlamakla görevli olanlar

C) Aynı ilde bulunan üniversite bünyesindeki Vakfa ait şirket

D) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler

Doğru Cevap : C

35. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, sözleşme yapılması hususunda Kanunda yazılı süre içinde idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İsteklinin geçici teminatı geri verilir

B) İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır

C) Oluşan zarar sebep olanlara tazmin ettirilir

D) İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, onbeş gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir

Doğru Cevap : D

36. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere yönelik başvurularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır

B) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kamu İhale Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır

C) İhale ve sözleşme sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler başvuruda bulunabilirler

D) Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur

Doğru Cevap : C

37. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki pazarlık usulü ile yapılabilen ihalelerden hangisinde ilan yapılması zorunludur? 

A) Doğal afet nedeniyle ivedi olarak yapılması gereken ihaleler

B) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gereken ihaleler

C) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikteki ihaleler

D) Yaklaşık maliyeti her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları

Doğru Cevap : C

38.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir? 

A) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler

B) İhale yetkilisinin %10’una sahip olduğu ve yönetim kurulunda bulunmadığı anonim şirket

C) Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

D) İhaleyi yapan idare ile ilgili derneğin ortak olduğu şirket

Doğru Cevap : B

39. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır? 

A) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde

B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde

C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede

D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede

Doğru Cevap : A

40. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunda; ihtiyaç, aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle ihale yapılarak karşılanabilir? 

A) Doğrudan temin usulü

B) Pazarlık usulü veya açık ihale usulüyle

C) Doğrudan temin usulü veya belli istekliler arasında ihale usulüyle

D) Belli istekliler arasında ihale usulüyle

Doğru Cevap : B

41. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir? 

A) Kesin teminat yatırıldıktan sonra

B) İhale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra

C) Sözleşme imzalandıktan sonra

D) Kesinleşen ihale kararı yükleniciye tebliğ edildikten sonra

Doğru Cevap : C

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Online Testler İçin tıklayınız.

Kaynak : sinavtime.com